અમારો સંપર્ક કરો

સરનામું કમિશનરશ્રી, ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી,
બ્લોક નં. 2, 6 મા માળે, કર્મમોગી ભવન, સેકટર -10-A, ગાંધીનગર - 382 010
ફોન +91-79-232 53546
ફેક્સ +91-79-232 53539
ઇમેઇલ dire-dte[at]gujarat[dot]gov[dot]in